Продукти
Европейската програма Конкурентоспособност
Евперативна програма - Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Избор на изпълнител/и за надграждане на съществуваща ERP система с модули с нови функционалности
Технологична модернизация в малки и средни предприятия
По схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” Вашата компания може да получи до 70 % финансиране за закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи.

31 Октомври 2013 12:10

Министерството на икономиката и енергетиката обяви една от най-атрактивните и предпочитани за ИТ сектора програми на Европейския съюз за отворена!

По схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” Вашата компания може да получи до 70 % финансиране за закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи.

Допустими за кандидатстване са микро, малки или средни предприятия с поне три приключили финансови години, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения”.

Основна цел на програмата:
Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.

Кой може да кандидатства:
- Микро малки или средни предприятия регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България;
- Да имат поне 3 приключени финансови години (2010, 2011, 2012 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти;
- Да имат реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година (2012 г.) от минимум: 150 000 лв. за микро, 300 000 лв. за малко и 750 000 лв. за средно предприятие;
- Да развиват основната си икономическа дейност в Сектор C – Преработвателна промишленост, Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Процент на финансовата помощ:
- За микро и малки предприятия до 70 % от общите допустими разходи по проекта.
- За средни предприятия до 60 % от общите допустими разходи по проекта.

Размер на финансовата помощ:
- За микро предприятия от 100 000 до 500 000 лева
- За малки предприятия от 200 000 до 1 000 000 лева
- За средни предприятия от 300 000 до 2 000 000 лева

Какво финансира програмата:
Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързан с постигане на целите на проекта.
- Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта.
- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура.
- Визуализация на проекта.
- Одит на проекта.

Краен срок за кандидатстване: 23 декември 2013 г.

Ако кандидатстването по схема "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" представлява интерес за вашата компания, може да се доверите на нашия опит и доказан професионализъм.

ПЕРСИ ООД може да Ви съдейства в подготовката на проекта!


Количка
0 продукта

0 .00 USD
без ДДС

прегледай | поръчай
Свържете се с нас
0700 42030
 
Търговски отдел:
sales@persy.com

Сервизен отдел:

service@persy.com

Intel Technology Provider Platinium 2016

Intel Technology Provider HPC Data Centre Specialist

nVidia - Partner Force - TESLA Prefered Provider

Storpool

Електронен бюлетин
Научавайте веднага за нови продукти, промоции и новини!


Перси ООД работи със система за управление на качеството ISO 9001:2008
Сертификат No. 90810529

Плащания
цените в лева се калкулират по курс продава на RBB в деня на плащане