Products
Европейската програма Конкурентоспособност
Евперативна програма - Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Избор на изпълнител/и за надграждане на съществуваща ERP система с модули с нови функционалности
Съобщение за приключване на Проект “Конкурентоспособност"
На 13.10.2013 год. успешно приключи проект № BG161PO003-2.1.12-0871 “Повишаване на конкурентоспособността на Перси ООД чрез внедряване на интегрирана ERP система” ...

16 Декември 2013 12:12На 13.10.2013 год. успешно приключи проект № BG161PO003-2.1.12-0871 “Повишаване на конкурентоспособността на Перси ООД чрез внедряване на интегрирана ERP система” и по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-141/27.04.2012 г. Проекта се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. В рамките на проекта беше внедрена ERP система и бяха закупени дълготрайни материални активи необходими за нейното внедряване. Безвъзмездната помощ на ЕФРР е на стойност : 87 975,00 лева., където стойността на проекта на бенефициента Перси ООД е 140 760,00 лева.


Shopping Cart
0 Product

0 .00 USD
w/o VAT

View | Order
Contact us
0700 42030
 
Sales Team:
sales@persy.com

Service Team:

service@persy.com

Intel Technology Provider Platinium 2016

Intel Technology Provider HPC Data Centre Specialist

nVidia - Partner Force - TESLA Prefered Provider

Storpool

Online Newsletter
Learn for new products, promotions and news!


Persy Ltd. is working with quality management ISO 9001:2008
Certificate Number: 90810529

Payments
prices are calculated with rate 1.50 BGL for USD